reply

Posted

print

favorite this post หัวหน้าช่าง (กรุงเทพม) hide this posting unhide

compensation: เงินเดือน ตามที่ตกลง
employment type: full-time

สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร - ประเวศ

สายงาน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

เงินเดือน ตามตกลง

ความสามารถด้านภาษา ภาษาไทย

ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้ ไม่ได้

ลักษณะงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
-เพื่อปฎิบัติหน้าที่และเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะทางช่าง ทั้งทางด้านการดูแล ควบคุมเฝ้าระวัง และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณือื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
-รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องต่อวิศวกรไฟฟ้า
-ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
-ประสานงานกับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกแผนกตามความสามารภและอำนาจหน้าที่
-ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณืไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น
-แก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ
-ปฎิบัติทั้งการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย
-รายงานสาเหตุ และผลของการซ่อมบำรุงต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
-ปฎิบัติการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วนเมื่อมีความจำเป็น
-ดูแล รักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท
-ติดตาม และปฎิบัติตามแผนงานด้านความปลอดภัยของบริษัท
-เสนอวิธีการ และแนวทางในการแก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าต่อวิศวกรไฟฟ้า
-ให้คำแนะนำในการออกแบบ และประดิษฐ์เครื่องมือตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการทำงาน เพื่อใช้ในการเสนอแนะนำข้อดีข้อเสียของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆ
-เฝ้าระวังการทำงาน และการเดินระบบภายในสถานที่ปฎิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานเป็นไปอย่างปกติ หรือเกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดและถ้ามีปัญหาเิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขทันที
-ให้คำแนะนำในการทำงาน และสอนงานแก่ผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า
-วิเคราห์ สรุป และรายงานสาเหตุและผลของการซ่อมบำรุงต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องได้
-ปฎิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านไฟฟ้ากำลัง หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
-ต้องมีประสบการณ์ในการปฎิบัติงานช่างไฟฟ้า
-มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า
-มีความรู้เรื่องกระบวนงานและวิธีปฎิบัติงานด้านไฟฟ้า
-มีทักษะในการจัดการข้อมูล
-มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
-มีทักษะด้านการวายริ่งตู้คอนโทรล (Electrical Control Panel Wiring)
-มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
สวัสดิการอื่น ๆ
✔ -ประกันสังคม
-บริการรถรับส่งพนักงาน
-ค่าทำงานล่วงเวลา
-ตามข้อตกลงบริษัท

คุณต้องสมัครโดยคลิ๊กที่ลิงค์ที่นี่: https://www.start.co.th/simple-cv.html?adid=5119
  • Principals only. Recruiters, please don't contact this job poster.
  • do NOT contact us with unsolicited services or offers

post id: 6718651862

posted:

best of [?]