t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích 6 Hard Disk Drives - ฿850 (Bang Na) ẩn bài đăng này hiện

 1 2 3 4 5 6 7

điều kiện: xuất sắc

QC khác của n.dùng này

6 x 3.5" Hard Drives

2 x 40Gig
2 x 74Gig
1 x 80Gig
1 x 250Gig

All are SATA type and all are in perfect working order.

Would be good to use to back up photos and music from phones etc.

You can collect or i can post to you by Kerry or EMS for only 200b

Thanks for looking
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6648352365

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]