t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Thai Tour Guide; Freelance (Bangkok) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: bán tgian
lương thưởng: TBD

Seeking a professional, freelance Thai Tour Guide that is very familiar with Bangkok's temples, spirits, culture, and history.
It's often surprising how many people feel they know their city, but often, surprisingly for tour guides, do not.
Strong English is also needed. So please, only strong tour guides that love this city and how interesting it really is.
This position would not be full-time, but on specific weekends or weekdays with significant notice.
Must be a Thai National.
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6674939972

đã đăng:

hay nhất [?]